Venus Transit 2004


Zde se nacházíte: Přechod Venuše 2004 > Teorie > Výpočet vzdálenosti Země – Slunce pozorováním přechodu Venuše před Sluncem

Přeskočit navigaci

Výpočet vzdálenosti Země – Slunce pozorováním přechodu Venuše před Sluncem

Úkol:

Změřit vzdálenost Země–Slunce (tzv. astronomickou jednotku – AU) pozorováním přechodu Venuše ze dvou míst na Zemi ležících na stejném poledníku. AU je možno určit také pozorováním z míst s různou zeměpisnou délkou, ale matematický výpočet je mnohem složitější. Zde uvedeme zjednodušenou metodu, která byla použita při prvním pozorování v 18. století.

Předpoklady:

Chceme-li nabídnout metodu přístupnou středoškolským studentům, musíme učinit tyto zjednodušující předpoklady:

 1. dvě pozorovací stanoviště, jejich průměty na slunečním povrchu a středy Země, Slunce a Venuše leží v téže rovině
 2. dráhy Venuše a Země při oběhu kolem Slunce jsou kruhové.

Základní znalosti potřebné k řešení:

Na základě předešlých předpokladů potřebují studenti znát pouze:

 1. Matematické znalosti
  1. Součet tří úhlů v trojúhelníku je 180 stupňů.
  2. Přímou úměru nebo Pythagorovu větu
  3. Definici funkce sinus
 2. Astronomické znalosti
  1. Třetí Keplerův zákon
  2. Definici horizontální paralaxy

Úvod:

Za účelem pozorování přechodu Venuše v letech 1761 a 1769 vynaložil Sir Edmund Halley velké úsilí a Jean-Nicolas Delisle shromáždil všechna pozorovaná data. Použijeme jejich pozorování k výpočtu vzdálenosti Země-Slunce pomocí zjednodušené metody s pozorovateli na tomtéž poledníku. Pozorovatelé byli rozmístěni v zeměpisných šířkách co nejdále od sebe z důvodu dosažení co největší přesnosti měření.

Vybraná místa byla často velmi daleká a dostat se na ně bylo tehdy velmi nebezpečné z důvodů bouří a válek mezi národy. Zvláště nebezpečná byla oblast Indického oceánu kvůli válce mezi Anglií a Francií. Musíme zdůraznit, že přechod Venuše v roce 1761 byl prvním, pro který bylo zorganizováno asi 130 mezinárodních expedic pokrývajících celý svět. V roce 1769 se uskutečnily expedice do míst Pondichery (Madras), Saint Domingo (Západní Indie), San José del Cabo (Baja California), Hudsonův záliv (Canada), Papeete (Tahiti), Vardö (Laponsko), Cajanebourg (poloostrov Kola) a Jakutsk (Sibiř). Celkem se jich zúčastnilo 151 pozorovatelů na 77 různých místech. Expedice měly různé obtížné úkoly, některé velmi vzrušující, a ne vždy výsledky splnily očekávání!

Pozorování ze Země:

Předpokládejme, že dva pozorovatelé jsou na dvou různých místech Země A a B na stejném poledníku (mají stejnou zeměpisnou délku), ale značně odlišnou zeměpisnou šířku. Venuše se promítá pozorovatelům jako malý disk na slunečním kotouči ve dvou různých místech A' a B'. To je dáno tím, že pozorovací přímky z bodů A a B směrem k Venuši jsou různé.

S pomocí referenčních hvězd umístíme oba obrázky tak, aby se překrývaly, čož nám umožní změřit obloukovou vzdálenost (paralaxu). Překryjeme-li oba obrázky s totožnými středy Slunce C, je pak oblouková vzdálenost A' a B' stejná jako oblouková vzdálenost dvou pozic Venuše pozorovaných z míst A a B.

Budeme-li pozorovat pohyb Venuše během celého přechodu, můžeme zakreslit pozice středu Venuše během pozorování. Při pozorování ze dvou míst A a B dostaneme dvě rovnoběžné úsečky, odpovídající vždy jednomu z těchto míst. Úhlovou vzdálenost úseček označme δβ.

Jak změřit vzdálenost Země - Slunce

Uvažujme rovinu definovanou třemi body: střed Země O, střed Slunce C a střed Venuše V. Pokud jsou dva pozorovatelé na stejném poledníku v místech A a B, jejich průměty Venuše na slunečním disku jsou body A' a B'.

Trojúhelníky APV a BPC mají stejné vnější úhly při vrcholu P a tak součty jejích úhlů při zbylých dvou vrcholech jsou stejné,

βv + β1 = βs + β2

z toho

βv - βs = β2 - β1 = Δβ

Zde Δβ je úhlová vzdálenost dvou různých stop Venuše na slunečním disku měřených dvěma pozorovateli. Úpravou poslední rovnice dostaneme

Δβ= βs ((βv / βs) - 1)

Označme re vzdálenost Země-Slunce a rv vzdálenost Venuše-Slunce. Nyní můžeme vyjádřit paralaxu Venuše jako βv = AB / (re- rv) a paralaxu Slunce βs = AB / re, kde podíl βv / βs = re / (re- rv). Dosazením do rovnice pro Δβ dostaneme

Δβ = βs ((re / (re- rv)) - 1) = βs rv / (re- rv)

Speciálně pak můžeme vyjádřit sluneční paralaxu

βs = Δβ ((re / rv) - 1)

Zdůrazněme, že Δβ je úhlová vzdálenost, tedy úhlová vzdálenost mezi úsečkami.

Podíl rv / re můžeme vyjádřit pomocí třetího Keplerova zákona, neboť známe dobu oběhu Venuše (224,7 dní) a Země (365,25 dní).

(re / rv)3 = (365,25 / 224.7)2

z toho

re / rv = 1,38248

Dosazením tohoto vztahu do vztahu pro paralaxu dostaneme

βs = Δβ ((re / rv) - 1) = Δβ (1,38248 - 1)

z toho

&betas = 0,38248 Δβ

Konečně dle definice paralaxy je vzdálenost Země od Slunce re

re = AB / βs

Takže pro výpočet astronomické jednotky je třeba určit vzdálenost AB mezi dvěma pozorovateli a úhlovou vzdálenost &Deltaβ z pozorovacích dat přechodu Venuše před Sluncem.

Pozorování z roku 1769

Níže jsou uvedeny časy kontaktů pozorovaných v různých místech. Kresba umístěná níže byla publikována v knize A. Pannekoek: „A History of Astronomy“ a uvádí přechody v letech 1761 a 1769.

K výpočtu využijeme přechody z roku 1769 pořízené ve Vardö (přímka 3) a na Tahiti (přímka 1).

1) Vzdálenost pozorovatelů v místech A a B na Zemi

Vzdálenost AB může být určena ze znalosti zeměpisných šířek pozorovacích míst A a B. Na obrázku jsou φ1 a φ2 zeměpisné šířky míst A a B a R je poloměr Země.

V pravoúhlém trojúhelníku, který je polovinou rovnoramenného trojúhelníku RAB platí

sin ((φ1 + φ2) / 2) = (AB / 2) / R

Pak vzdálenost AB je

AB = 2 R sin ((φ1 + φ2) / 2)

Uvědomte si: leží-li obě města na stejné polokouli je úhel roven (φ1 - φ2) / 2 a navíc geometrická situace se změní, když mají města různé zeměpisné délky.

Vardö (Laponsko) a Papeete (Tahiti) mají stejnou zeměpisnou délku (poledník) a jejich zeměpisné šířky jsou 70° 21' N a 17° 32' S. Dodejme, že ve ve Vardö byl polární den.

V tomto případě se mění geometrická situace a je třeba uvažovat nový úhel φ

φ = (90 - φ1) + 90 + φ2 = 127° 11'

a dosazením poloměru Země R = 6378 km můžeme vypočítat vzdálenost míst

AB = 2 R sin(φ / 2) = 11425 km

2) Vzdálenost Δβ dvou pozorovaných stop Venuše?

Abychom vypočítali úhlovou vzdálenost δβ, změříme délkový průměr Slunce D a délkovou vzdálenost A'B' mezi dvěma stopami na nákresu nebo fotografii. Úhlový průměr Slunce pozorovaného ze Země je 30' (úhlových minut, t.j. 30 / 60°). Pomocí jednoduché úměry dostáváme

Δβ/30' = A'B' / D

z toho

Δβ = (30') (A'B' / D),

ale do vztahu je nutno dosadit úhlový průměr Slunce v radiánech. Tedy

Δβ = (30 π / 10800) (A'B'/ D),

Δβ= (π /360) (A'B' / D)

.

Přímým měřením vzdáleností úseček 1 a 3 dostaneme Δβ = 1,5 mm a průměr Slunce D = 70 mm. Odtud

Δβ = (π / 360)(1,5 / 70) = 0,0019 radiánů

.

Přímé měření úhlové vzdálenosti Δβ by bylo zatíženo větší chybou, neboť měření úhlové vzdálenosti dvou rovnoběžek je obecně obtížnější. Pro dosažení přesnější hodnoty Δβ mohou studenti využít přesnější metodu s využitím Pythagorovy věty.

Použitím vztahu pro paralaxu máme

βs = 0,38248 Δβ

a užitím vztahu pro sluneční paralaxu je vzdálenost Země od Slunce re

re = AB / βs

S využitím dat pořízených expedicemi v roce 1769 můžeme vypočítat hodnotu re

re = 157 106 km

V současnosti udávaná vzdálenost Země-Slunce je re = 149,6 106 km. Provedeme-li mnohem přesnější měření Δβ můžeme dosáhnout přesnější hodnoty astronomické jednotky.

Třetí Keplerův zákon

Třetí Keplerův zákon říká, že polosy av, ae eliptických drah Venuše a Země jsou svázány s dobami jejich oběhu Tv, Te následujícím vztahem:

(ae / av)3 = (Te / Tv)2

Budeme-li pro zjednodušení předpokládat,že se Venuše a Země pohybují po kruhových drahách, je možno polosy nahradit poloměry rv a re a tak dostáváme vztah

(re / rv)3 = (Te / Tv)2

Sluneční paralaxa (horizontální paralaxa)

Podle definice je paralaxa Slunce úhel β (viz níže)

Na základě trigonometrie je sin β = R / r, ale protože je úhel β velmi malý, může být nahrazen přímo hodnotou β měřenou v radiánech. R je poloměr Země a r je vzdálenost Země-Slunce. Pak můžeme určit r podle vztahu

r = R / β

Výpočet Δβ měřením sečen

Vzdálenost Δβ mezi sečnami A a B je velmi obtížné měřit, neboť jejich vzdálenost je ve srovnání s průměrem Slunce velmi malá. Měření úsečky A'B' je vhodnější nahradit měřením sečen A1A2 a B1B2, trajektorií Venuše nma slunečním disku pořízených dvěma pozorovateli A a B.

S využitím Pythagorovy věty dostaneme

B'S = ((D2 - B1B22)/2)1/2

A'S = ((D2 - A1A22)/2)1/2

K určení A'B' potřebujeme vypočítat rozdíl B'S - A'S

A'B' = [(D2 - B1B22)1/2 - (D2 - A1A22)1/2]/2

Podělením průměrem D dostaneme

A'B' / D = [(1 - (B1B2 / D)2)1/2 - (1 - (A1A2 / D)2)1/2]/2

Měřením A1A2, B1B2 a D v historickém obrázku přechodu Venuše dostaneme A1A2 = 52 mm (stopa 3), B1B2 = 49 mm (stopa 1) a D = 70 mm. Pak

A'B' / D = [(1 - (49 / 70)2)1/2 - (1 - (52 / 70)2)1/2]/2 = 0.02235

a Δβ je

Δβ = (31 π /360) 0.02235 = 0,00020 radiánů

Užitím vztahu pro paralaxu máme

βs = 0.38248 Δβ

a užitím vztahu pro solární paralaxu dostaneme vzdálenost re Země - Slunce

re = AB / βs

S využitím dat expedic z roku 1769 a AB = 11425 km můžeme vypočítat

re = 149 106 km

Jak si můžete povšimnout, je obtížné dostat rozumný výsledek, ačkoliv tento výsledek je docela blízko v současnosti přijímané hodnotě.